Wynagrodzenie

Zasady i wysokość wynagrodzenia uzgadniane są z Klientem przed przystąpieniem do wykonania zleconej usługi prawnej. Kancelaria stosuje następujące systemy wynagrodzenia:

  1. Wynagrodzenie indywidualne – ustalane za wykonanie w całości jednorazowej usługi prawnej; jego wysokość i zasady są niezależne od czasu trwania zlecenia; podstawą jego określenia jest stopień skomplikowania danej sprawy i przewidywany nakład pracy radcy prawnego; część wynagrodzenia indywidualnego może stanowić tzw. premia za sukces (succes fee), w postaci dodatkowego wynagrodzenia Kancelarii zależnego od wygranej w konkretnej sprawie;
  2. Wynagrodzenie ryczałtowe – ustalane za wykonywanie stałej usługi prawnej w formie konkretnej stawki miesięcznej; obejmuje zakres czynności wskazany w umowie niezależnie od skomplikowania spraw wynikłych w toku trwania zlecenia i nakładu pracy radcy prawnego;
  3. Wynagrodzenie godzinowe – ustalane na podstawie stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na wykonanie jednorazowej usługi prawnej bądź wykonywanie stałej usługi prawnej.

Możliwe jest łączenie powyższych systemów.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia Kancelaria posiłkuje się regulacjami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.).

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, na podstawie której Klient dokonuje zapłaty za usługę.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami poprzez kontakt telefoniczny, e-mail, formularz kontaktowy bądź spotkanie w Kancelarii.